Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mirosław Krzystolik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA EURO AUTO SERWIS MIROSŁAW KRZYTSOLIK z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Stawowa 175, NIP 6461102865, Regon 271412669. Można się z nim kontaktować listownie, mailowo: [email protected] bądź telefonicznie numer tel. 602-658-715.

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela / wystąpienia z wnioskiem o wypłatę odszkodowania / dochodzenia roszczeń z

tytułu niedopłaty odszkodowania / zawarcia umowy  naprawy pojazdu / przyjęcia pełnomocnictwa do  reprezentowania Pani/ Pana, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie  art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(RODO).

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do momentu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach może utrudnić nam kontakt lub uniemożliwić zawarcie lub poprawną realizację usługi.

© Copyright 2021 Auto Serwis Krzystolik by makyo.pl